منشور اخلاقی کارکنان شهرداری صالح شهر

§         کارکنان شهرداری :با ایمان به اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حق تعالی و حفظ منافع عموم به ارائه خدمات به شهروندان پرداخته و جلب رضایت آ نان را سرلوحه امور خود قرار می دهند.

§         کارکنان شهرداری :بر این باورند که شهروندان ، متولیان واقعی شهرند ، از این رو حضور آنان در شهرداری رامغتنم می شمارند.

§          کارکنان شهرداری:با رعایت نظم ، آراستگی ، وقت شناسی ، مسئولیت پذیری وبا رعایت ادب ، نزاکت ، عدالت و انصاف آماده پذیرش شهروندان در شهرداری  می باشند.

§         کارکنان شهرداری: باوردارند که عزت ، احترام و تکریم مراجعان ازمهم ترین مسئولیت آنان است و تمام تلاش خود را معطوف حفظ شخصیت و جایگاه شهروندان .در فرآیند ارتباطات متقابل  می نمایند.

§         کارکنان شهرداری :انجام امورشهروندان را در کوتاه ترین زمان ممکن ،ضروری دانسته و کوشش خواهند نمود تا از اتلاف وقت آنان در شهرداری جلوگیری نمایند.

§         کارکنان شهرداری: مصمم اندتاامکانات وتسهیلات لازم را برای آسایش وآرامش و استقرار شهروندان در فضای مناسب اداری اختصاص داده و خدمات خودراباکیفیت مطلوب و به شیوه ای مناسب و نوین در اختیار آنان قرار دهند.

§          کارکنان شهرداری: خود را موظف می دانند تا درحوزه فعالیت خود هرگونه اطلاعات وتوضیحات کافی مورد نیاز شهروندان رابه سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آورند.

§         کارکنان شهرداری :بر این اعتقاد میباشند که مبنای ارزیابی فعالیت آنان جلب نظرات و میزان رضایت شهروندان است ،‌ از این رو با ایجادتمایلات مثبت به کار ومتناسب با نوع فعالیت به تلاش مجدانه و صادقانه درشهرداری صالح شهر می پردازند.

§          کارکنان شهرداری صالح شهر:استقبال خود را از انتقاد و پیشنهادات شهروندان در کلیه مصادیق امور شهرداری اعلام و در جهت ارج نهادن به نظرات مردم ، از آن به عنوان . زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات شهرداري استفاده نمايند.

          در پايان كاركنان شهرداري انتظار دارند در برابر خدماتي كه به شهروندان ارائه مي نمايند ارباب رجوع گرامي نيز مشكلات كاري آن ها را درك و ضمن رعايت احترام نسبت به كاركنان ، با آرامش كامل و احترام متقابل ، كار خود را پيگيري و از بر هم زدن نظم خوداداري فرمايند.

 


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0