پروژه پارک ورودی شهر

بعد ازتاسیس شهرداری صالح شهر وبا توجه به اهمیت والویت بندی دراجرای پروژه ها مهندس رستمی شهردار صالح شهر  مراحل واقدامات اولیه اجرای پروژه را با جدیت ودرایت خاصی به انجام رساند ندکه نهایتا" درآبان ماه 1387 با حضور جناب آقای دکترطباطبایی معاون محترم وقت امورعمرانی استانداری خوزستان ،حاج آقا سادات ابراهیمی نماینده مردم شهرستان شوشتروگتوند درمجلس شورای اسلامی ،مهندس امانی پور فرماندار شهرستان گتوند ودیگر مسئولین شهرستان ،اعضاء شورای اسلامی شهر وجمعی ازاهالی صالح شهر کلنگ اجرای پروژه پارک ورودی شهر به زمین زده شد وبلافاصله عملیات اجرای پروژه با جدیت وتلاش بی وقفه شروع شد.
پ
روژه پارک ورودی شهر با مساحت بالغ بر 10/ده هکتار ودر 4/چهارفاز تقسیم بندی وبه مرحله اجرا درآمده که حرکت فاز ها از سمت شهرستان شوشتربه سمت دزفول می باشد. پروژه پارک ورودی شهر قبل از اجرای پروژه

مشخصات پروژه به شرح زیر می باشد:

*جمع آوری ودفع آبهای سطحی
*تسطیح خاکبرداری وخاک ریزی
*جدول گذاری وکفپوش گذاری
*احداث پروژه آب خام
*سیستم آب تحت فشارفضای سبز
*احداث سرویس بهداشتی

جمع آوری ودفع آبهای سطحی:

پروژه دفع آبهای سطحی  بعد از انجام مراحل نقشه برداری وتعیین مسیر هااقدام  به حفاری وآماده سازی نموده و در دو فاز جداگانه انجام گرفت در فاز اول بطول 250متر با استفاده ازلوله های بتنی 800و1000 بکاررفته است   .عملیات دفع آبهای سطحی قبل از اجرای پروژهعملیات دفع آبهای سطحی قبل از اجرای پروژه


در فاز دوم بطول 250 متر از لوله های بتنی 1000و1200 استفاده شده است . عملیات لوله گذاری بعد از حفاری ،زیر سازی وتسطیح توسط اجرای بتن آغاز گردید.درحین انجام عملیات لوله گذاری در فواصل 25 متر یک عدد منهول جهت سهولت در نظافت ورفع گرفتگی  لوله هاو...تعبیه گردیده است.بعد ازاتمام لوله گذاری عملیات خاک ریزی وتسطیح صورت گرفت.           عملیات لوله گذاری دفع آبهای سطحی

            عملیات خاک ریزی وتسطیح  : 
    
بعد از تکمیل عملیات لوله گذاری مراحل تسطیح ورکلاژ زمین بکر انجام شد.درمرحله بعداقدام به نقشه برداری وتعیین مقدارخاک مورد نیاز برای هرفاز  صورت گرفت. 

 

اجرای عملیات خاک ریزی پروژه پارک ورودی شهراجرای عملیات خاک ریزی پارک ورودی شهر


مقدار خاک مورد نیاز برای هرفاز پروژه پارک ورودی شهربه شرح زیر بوده است:

*فاز اول ...............4500 مترمکعب.

*فاز دوم...............24750 مترمکعب.

*فاز سوم............17600 مترمکعب.

*فاز چهارم..........13125 مترمکعب.


 

اجرای عملیات خاک ریزی پارک ورودی شهرانجام عملیات تسطیح

 

عملیات نصب پایه های روشنایی پارک ورودی شهرعملیات نصب پایه های روشنایی پارک ورودی شهر

عملیات جدول کاری وکفپوش گذاری:

بعد ازاتمام عملیات خاک ریزی وتسطیح عملیات جدول کاری وکفپوش گذاری هرفاز ازپروژه طبق نقشه ها آغاز گردید.عملیات کفپوش گذاری پارک ورودی شهرعملیات جدول کاری پارک ورودی شهر


اجرای پروژه آب خام فضای سبز

بعد از انجام مرحله جدول گذاری وکفپوش گذاری جهت آبیاری فضای سبز وشروع به چمن کاری ودرختکاری اقدامات مربوط به پروژه آب خام فضای
 سبز شروع گردید .بعد از اخذ مجوز،عملیات حفر یک حلقه چاه عمیق آغاز شد.عملیات حفاری آب خام فضای سبز

بعد از اتمام عملیات حفاری ساخت اتاقک پمپ به ابعاد 5*4 مترآغاز گردید .مرحله لوله گذاری ونصب تابلو برق نیز انجام شد وپمپ آب به بهره برداری رسید.ایستگاه پمپ آب خام فضای سبز

بعد از اتمام عملیات پروژه آب خام  عملیات سیستم آب دهی تحت فشارشروع گردید بدین ترتیب بعد از رگلاژ زمین ونقشه برداری و تعیین نقاط پیاده روها ومسیر نصب لوله های آب تحت فشار محل نصب علمک آبپاش ها شروع شد که به مدت دو ماه طول کشید.اتمام عملیات نصب فواره ها وآماده سازی جهت چمن کاریعملیات چمن کاری پارک ورودی شهرپروژه پارک ورودی شهر قبل از مرحله چمن کاری

بعد از اتمام مرحله لوله گذاری ونصب آبپاش پارک آماده چمن کاری می باشد .که این مرحله ازکار نیز با جدیت ودقت به انجام رسید.پارک ورودی شهر

سرویس بهداشتی:

همزمان با تکمیل مراحل پارک ورودی شهر ،احداث سرویس بهداشتی جهت رفاه حال شهروندان ومسافران اهمیت پیدا کرد .که این امر نیز با تلاش وجدیت خاصی دنبال شد.  پروژه احداث سرویس بهداشتی پارک ورودی شهر
*** نمایی از پروژه پارک ورودی شهر ***
5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0