تحولات جمعیت وخانوار :

سرشماری سال 1365تعداد جمعیت شهرک شهید چمران را 4566 نفر ثبت کرده است .این تعـــداد درسال 75به 5976 نفر ودر ســــــــــال 1383 به 9000 نفر ودرحال حاضر 10132نفرافزایش پیدا کرده است بدین ترتیب متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت دردهــــه (75-65)بیش از 7/2 درصد بوده ،که درسالهای 83-75 به 6/4 درصــد افزایش یافتـــه بدین ترتیب نرخ رشد جمعیت تا پایان سال 1388ثابت مانده است .جمعیت صالح شــــهر درسال1388 درقالب 1700خانوار اعلام شده است .


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0