08:59:58 ق.ظ
 

ویژگیهای قومی –فرهنگی :

جمعیت ساکن صالح شهر اغلب دارای اشتراک قومی بوده وزبان آنها بختــــیاری ومذهب عموم سکنه شیعه اثنی عشری است .طوایف ساکن در شهر عبارتند از هیودی – بلواسـی –گنـــدزلو-زلقی -مکوندی-قاضی انصاری-بهداروند–بلیوند-بابادی – آل جمالی –ملارزنی-چهاربری –آســــترکی –بساک- منجزی -فرگنی –احمد محمدی –زنگنه و ...درســکونتگاه جدید صرفنــــظراز تنش ها ی محدود اوایل شکل گیری شهرک بواسطه تجمع جمعــیت روستا ها از طوایف وخــانوارهای مختلف دریک مکان وتعارض منافع وتزاحم موردی بین همســـایه ها ازیکطرف وآثار روانی ازدست دادن املاک واراضی وزمینه شغلی سنتی آنان صورت می گرفت، درسالهای اخیرکمال انسجام وهمبستگی اجتماعی وفرهنــــــگی حاکم بوده است .همچنین ویژگیــــــهای اجتماعی وفرهنگی جمعیت منطقه بالاخص اعتقادات ،باورها،وآداب وســــنن آنها که حاکی از آمیختگی فرهنگ بومی وعلائق  سنتی به آمـــــوزه های دینی ومذهبی است درفرآیند عمـــــــــــومی دگرگونی اجتماعی وفرهنگی کشور ،تغیر وتحول کمتری را شاهد بوده است .چنانچه هنوز خصلت های فرهنگی وسنــت های بومی مثبت نظیر احتــرام به بزرگان وریش سفیدان،استحکام جایگاه خانواده ،ارزش کار وتلاش پابرجاست .


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0