مطالعه وضع موجود صالح شهر

موقعیت وسابقه شکل گیری :

صالح شهر از توابع بخش مرکزی شهرستان گتوند در27کیلومتری شمال شرق شهرستانهای شوشتر ،23 کیلومتری غرب شهرستان گتوند درکنارجاده منتهی به شهرستانهای دزفول – شوشتر قرار دارد .

دردهه پنجـــــاه توســــــعه کشـــــاورزی اســــتان خوزسـتان وایجاد طرح های

 صنعــتی وکشاورزی زمین های واقع درمنطقه ای بنام دیمچه جهت کشت نیـشـکر درنظر گرفته شد .که این امر ازطریق ایجاد کشت وصنعت کارون مدنظر قرار گرفت .و اراضی زراعی بافت مسکونی تعداد زیادی از روستاها ی منطـــقه را دربر گرفت واراضـــی آنها به تملک شرکت درآمد  .اراضی دیمچه شامل 9 روستا به زیر کشت نیـشکر رفته ومردم ساکن در این روســـــــتا می بایست درجایی دیگر اسکان داده می شد که احداث شهرکهای مسکونی برای اسکان ساکنین روستاهای مشــــمول طرح وکارگران شاغل دردستور کار قرار گرفت .عملیات اجرایی کشــــــت وصنعت واحداث شـــهرکها پس از یک وقفه کوتاه درانقلاب  وسالهای اول جنگ تحمیلی که منطقه مورد مطالعه را نیز دربر می گرفت ازاوایل دهه 60ازسر گرفته شد .احداث شهرک شهید چمــــــــــران نیز دراین فرآیند برای اسکان جمعیت روســتاههای :گمار بلواسیان- گمار کوچک – گمار بزرگ-قبرشیخین –پهونده علیا –پهونده سفلی –سمندی –بنه برجعلی وبا نقشه شطرنجی ازپیش طراحی شده با همکاری بخشـداری وجهاد سازندگی وبنیاد مسکن آغاز گردید .وبا همــــیاری اهالی روستاها طی یک دهـــه تکمیل گردید .اسم شهرک با تـوجه به تعـــدد روستاهای تجمیع شده وعدم امکان انتخاب اســــم یکی از آنها از یک طرف ورشادتهای بی نظیر شـــهید چمران درجبهه های جنگ تحمیلی به یاد ایشان نام گرفت .

ازسال 1381با تاسیس دفترعمران شــــهری واز سال 1383 با افتتاح دهیاری شــــهرک شهید چمران وتلاش شورای اسلامی شهرک ودهیاری برای رونق وگسـتـرش کالبدی وتبدیل سریع به شهر ازطریق تفکیــــک وواگذاری اراضی مسکونی درحاشـیه را می توان ار دلایل رشد بالا عنوان کرد ودرنهایت شـــــــــهرداری صالح شــــــهر فعالیت خــــود را رســــما" از 11/4/1387 جهت خدمت رسانی مطلوب به همشـــهریان محـترم آغاز نمود وتوانست با همت وتلاش شــورای محترم اسلامی و پرسنل زحمتکش شــــــــــهرداری وهمـــــــکاری وهمیاری شهروندان محترم فعالیت های چشمگیر وقابل توجه ای در زمینه های عمـــرانی وخدمات شهری داشته باشد .

 

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0