همشــــــهریان محترم می توانند باشماره تلفن 6136374701
  مســــــــــــــــــــــــــــتقیما" ویا ازطــــــــــــــــــــــریق پســـــــــت
الکتــــــــــــــرونیکی         .Ardeshir.rostami1348@yahoo.com
نظرات ،انتقادات وپیشنهادات سازنده خـــــــــودرا با شـــــــهردار
درمیان بگذارند.
                      

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0