تاریخ تاسیس شهرداری صالح شهر   1387/4/11

از  تاریخ 1381 با تاسیس دفترعمران شهری واز سال 1383 با افتتاح دهیاری شهرک شهید چمران وتلاش شورای اسلامی شهرک ودهیاری برای رونق وگسترش کالبدی سریع به شهر و از طریق تفکیک و واگذاری اراضی مسکونی درحاشیه شهررا می توان ازدلایل رشد بالا عنوان نمود ودرنهایت شهرک شهید چمران براساس تصویب نامه شماره 866207 ت 38077 ک مورخ 86/10/12 به شهر تبدیل وشهرداری صالح شهر رسما" ازتاریخ 87/4/11 فعالیت خودرا جهت خدمات رسانی مطلوب به همشهریان آغاز نمود و در سال 1396  شهرداری صالح شهر به درجه سه  ارتقاء یافت.

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0