بیوگرافی:

نام ونام خانوادگی : اردشیررستمی

تاریخ تولد: 1348/4/6

محل تولد: دزفول

مدرک تحصیلی:لیسانس مهندسی کشاورزی ودانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

شغل فعلی : شهردار صالح شهر

تاریخ انتصاب: 1387/3/29

سوابق مدیریتی:


*کارمند موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر شهرستان کرج

*کارشناس ومسئول خدمات شهری شهرداری حمیدیه

*سرپرست شهرداری حمیدیه

*شهردار حمیدیه

*سرپرست تربیت بدنی بخش حمیدیه

*کارشناس شهرداری اهواز-مامور به صندوق مهر امام رضا(ع) شهرستان اهواز بعنوان مدیرصندوق

*کارشناس شهرداری اهواز-مامور به صالح شهر بعنوان شهردار


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0