وضعیت اقتصادی صالح شهر

ترکیب اشتغال  :

الف: وضعیت کشاورزی :زراعت ودامداری منبع اصلی درآمد ومعیشت اهالی روســــــتاها قبل از انتقال بودبعد از تملک اراضی روستائیان واجرای شرکت کشت وصنعت نیشکر زمینه فعالیت کشاورزی روستاها از بین رفت .علاوه بر فعالیتهای زراعی ،دامـــداری اهالی درکنار قابلیتهای بالای محیطی برای تامین علوفه و پرورش دام موجب شده بود این بخش ازاولویت های اصلی فعالیتی تا دهه 60بحساب می آمد ونقش برجسته ای درتامین معــاش مـــردم ایفا می کرد ومنبع تغذیه آنها بود .اما درحال حاضر دامداری بدلیل محدودیتهای موجود نقش محســــوسی درترکیب اشتغال وتامین معاش مردم ندارد .

ب)صنعت :

فعالیت اصلی صنعتی درمنطقه معطوف به صنایع مرتبط با کشت وصنعت است .علاوه بر آن واحــدهای صنعتی وزیر بنایی موجود در منطقه نظیر کشت وصنعت کارون – سد گتوند –لاستیک سازی و... بخشی از شـاغلین شهر را دربر می گیرند .همچنین تعــدادقابل توجهی کارگر ساختمانی در کارهای ساختمانی درکارهای ساختـــمان سازی فعالیت دارنــــد که جمعا" 15% را شامل می شوند .صنایع دستی وخانگی بصورت محدود دربرخی از خانــوارها معـمول است که محصولات آنها اغلب جنبه مصرفی دارند .

ج: خدمات :

بخش خدمات در صالح شهر زمینه زیادی ایجاد می کند ونقش بالایی درترکیب اشتغال شهر دارد .واحدهای آموزشی – بهداشتی – زیربنایی وخدمات تجاری وفنی نقش مهمی در اشتغال شهر دارد .

 


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0