پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 25 آذر 1398

ارتباط با شهردار


                       
  همشــــــهریان محترم می توانند باشماره تلفن 6136374701
  مســــــــــــــــــــــــــــتقیما" ویا ازطــــــــــــــــــــــریق پســـــــــت
الکتــــــــــــــرونیکی         .Ardeshir.rostami1348@yahoo.com
نظرات ،انتقادات وپیشنهادات سازنده خـــــــــودرا با شـــــــهردار
درمیان بگذارند.
                      

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0